Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 63112/L (ďalej len „Unilabs Slovensko, s. r. o.“ a/alebo „Prevádzkovateľ“), sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zásadami „CARE BIG“. To znamená, že s Vašimi osobnými údajmi vždy nakladáme na najvyššej úrovni bezpečnosti a v súlade s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov. Ak spracúvanie osobných údajov zveríme tretej strane, sme obzvlášť starostliví a uisťujeme sa, že naši sprostredkovatelia údajov podliehajú konceptu náležitej starostlivosti o osobné údaje a ich ochranu a podliehajú zmluvným dohodám.

Bezpečnosť a riadne spracúvanie osobných údajov považujeme za nanajvýš dôležité a preto Vám predkladáme nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s prevádzkou elektronického obchodu Prevádzkovateľa na webovom rozhraní https://sk.unilabs.online (ďalej aj „Unilabs Online“).

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, Dotknutá osoba.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako Užívateľ (pri registrácii a vytvorení užívateľského konta na Unilabs Online) a ako Zákazník poskytli alebo poskytnete a osobné údaje Tretej osoby, ktoré ste nám poskytli alebo poskytnete ako zákonný zástupca Tretej osoby a osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, prípadne poskytnete ako záujemca o zasielanie marketingovej komunikácie a newslettera (ďalej aj len „osobné údaje“ alebo „Vaše osobné údaje“), budú spracúvané týmto Prevádzkovateľom: Unilabs Slovensko, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 63112/L.

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. stanovila zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov, ktorú je možné kedykoľvek elektronicky kontaktovať na adrese: dpo@unilabs.com. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať najmä v súvislosti s uplatnením práv na ochranu osobných údajov ako aj s prípadnými otázkami, žiadosťami a podnetmi týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Dotknutou osobou ste Vy a Tretia osoba, ktorej ste zákonný zástupca, pretože Vaše osobné údaje spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. spracúva.

Elektronický obchod Unilabs Online nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov a Unilabs Online nemôžu tieto osoby používať. Služby ponúkané prostredníctvom Unilabs Online však môžu byť poskytnuté aj osobám mladším ako 16 rokov a to na základe súhlasu s ich poskytnutím zo strany ich zákonného zástupcu.

2. Spracúvanie osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o ochrane údajov“).

  3. Získavanie a rozsah spracúvaných údajov

  Prevádzkovateľ spracováva v papierovej a elektronickej forme všetky Vami poskytnuté osobné údaje, a to najmä:

  a) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu bydliska alebo miesta podnikania (v rozsahu ulica, číslo budovy, obec, PSČ, štát), fakturačnú adresu (v rozsahu ulica, číslo budovy, obec, PSČ, štát, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH ), e-mailovú adresu, telefonické číslo, históriu zakúpených produktov a služieb, a iné údaje uvedené pri registrácii užívateľského konta a podkonta Tretej osoby a následne v objednávke služieb laboratórnej diagnostiky na Unilabs Online;

  b) informácie o Vašom zdravotnom stave a o zdravotnom stave Tretej osoby, ktorej ste zákonným zástupcom, a to najmä zdravotné údaje o výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a zdravotným stavom Tretej osoby a tiež informácií súvisiacich s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a epidemiologicky závažné skutočnosti.

  Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. získava Vaše osobné údaje priamo od Vás. Osobné údaje (i) ste predovšetkým vyplnili vo formulári na webovej stránke, alebo (ii) sú uvedené na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

  4. Účel spracúvania a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom

  Osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu a to v spojitosti so zriadením a užívaním Vášho užívateľského konta, prípadne tiež podkonta Tretej osoby potrebného najmä k vykonaniu objednávky a k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služieb laboratórnej diagnostiky medzi Vami ako Zákazníkom a Prevádzkovateľom ako Poskytovateľom na Unilabs Online a v spojitosti s plnením uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb laboratórnej diagnostiky a poskytnutím zdravotnej starostlivosti a služieb s tým spojených. Vami poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva najmä:

  A. Za účelom zriadenia, správy a užívania Vášho užívateľského konta a podkonta Tretej osoby na Unilabs Online, najmä na:

  • Vašu identifikáciu pri vytvorení a užívaní užívateľského konta na Unilabs Online;

  • identifikáciu Tretej osoby, ktorej ste zákonným zástupcom pri vytvorení podkonta Tretej osoby v rámci Vášho užívateľského konta na Unilabs Online;

  • vedeniu, evidenciu, správu a administráciu Vášho užívateľského konta a podkonta Tretej osoby, ktorej ste zákonným zástupcom;

  Právny základ:

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na účel uvedený pod písm. A) je Váš súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý je dobrovoľný, avšak potrebný na vytvorenie, správu a užívanie Vášho užívateľského konta a podkonta Tretej osoby. Zriadenie a platnosť užívateľského konta a podkonta Tretej osoby je pritom nevyhnutné na vytvorenie objednávky na Unilabs Online, a jej akceptáciu a následné plnenie.

  Tento súhlas sa dáva poskytnutím osobných údajov a zaškrtnutím príslušného políčka dania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Daný súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Berte prosím na vedomie, že odvolaním Vášho súhlasu, bude Vaše užívateľské konto a podkonto Tretej osoby zrušené a nebude možné vykonať objednávku na Unilabs Online. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

  B. Za účelom realizácie zmluvy o poskytnutí služieb laboratórnej diagnostiky, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako Zákazník a Prevádzkovateľ ako Poskytovateľ, a to najmä:

  B1) z dôvodu nevyhnutného na uzavretie a plnenie zmluvy , najmä na:

  • Vašu identifikáciu a identifikáciu Tretej osoby, ktorej ste zákonným zástupcom ako zmluvnej strany pri uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy;

  • plnenie zmluvných záväzkov a povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy;

  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich s touto zmluvou;

  • komunikáciu súvisiacu s plnením zmluvy;

  B2) z dôvodu nevyhnutného na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti so zmluvou najmä na:

  • evidenciu a administráciu informácií súvisiacich s poskytnutím alebo poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb s ňou súvisiacich na základe zmluvy;

  • plnenie povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe zmluvy;

  • plnenie povinností podľa predpisov o národnom zdravotníckom informačnom systéme;

  • plnenie povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve;

  • plnenie povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom verejnej moci, prípadne iným príslušným orgánom;

  • plnenie povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci;

  • plnenie povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb;

  Právny základ:

  Pre účel uvedený pod písm. B) je poskytnutie Vašich osobných údajov a osobných údajov Tretej osoby, dobrovoľné, je však nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a z nej vyplývajúcich práv a povinností, a teda pre riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Na spracúvanie osobných údajov na účel uvedený pod písm. B) sa nevyžaduje Váš súhlas. 

  Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je:

  1) zmluva o poskytovaní služieb laboratórnej diagnostiky;

  2) všeobecne záväzný právny predpis, najmä zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace so zmluvou;

  C. Za účelom plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa na základe osobitných právnych predpisov, najmä na:

  • riešenie kontrol, inšpekcií a žiadostí zo strany príslušných orgánov verejnej správy;

  • dodržiavanie základných zásad spracovania osobných údajov, dodržiavania pravidiel a zabezpečenia ochrany a bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov pred ich stratou, zničením alebo iným neoprávneným sprístupnením;

  Právny základ:

  Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov pre účely uvedené v písm. C) je príslušný osobitný právny predpis. V danom prípade sa Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov nevyžaduje.

  D. Za účelom uplatňovania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým môže byť najmä:

  • ochrana majetku Prevádzkovateľa a /alebo zdravia zamestnancov Prevádzkovateľa;

  • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti;

  • správa Unilabs Online Prevádzkovateľa;

  • evidencia, administrácia a správa informácií súvisiacich s objednávkou so zmluvou;

  • zaradenie do databázy pre zasielanie administratívnej komunikácie súvisiacej so zmluvou;

  • uplatnenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa zo zmluvy;

  • komunikácia prostredníctvom web formulára;

  • priamy marketing, ak ste náš Zákazník, teda na zisťovanie spokojnosti s kvalitou a úrovňou Prevádzkovateľom poskytovaných služieb laboratórnej diagnostiky a zdravotnej starostlivosti a jeho pôsobenia na Unilabs Online, a informovanie o novinkách a ponukách na Unilabs Online, obchodné oznámenie o Unilabs Online.

  Právny základ:

  Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov pre účely uvedené v písm. D) je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. V danom prípade sa Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov nevyžaduje.

  Upozorňujeme Vás, že ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

  E. Za účelom zasielania marketingovej komunikácie a elektronického newslettra, ktorou je najmä:

  • zasielanie (i) informácií o prípadných súťažiach; (ii) otázok a dotazníkov o spokojnosti a hodnotení Prevádzkovateľa, jeho produktov a služieb; (iii) správ reklamného charakteru a elektronickej pošty;

  • zasielanie (i) všeobecných obchodných oznámení, propagácií a informácií o novinkách, ponukách a produktoch Prevádzkovateľa a jeho partnerov (všeobecný newsletter); (ii) užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení (cielený newsletter);

  Právny základ:

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na účel uvedený pod písm. E), ak nie je daný oprávnený záujem, je Váš súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý je dobrovoľný, avšak potrebný na to, aby ste mohli byť informovaný zo strany Prevádzkovateľa o najnovších produktoch, službách, akciách či iných obchodných ponukách, informáciách z oblasti zdravia, medicíny a poskytovania zdravotnej starostlivosti či iných ponukách Prevádzkovateľa.

  Tento súhlas udeľujete poskytnutím osobných údajov a zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Daný súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom použitia odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza na konci každého obchodného oznámenia alebo môžete Váš súhlas odvolať zaslaním e - mailu na adresu info.sk@unilabs.online. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

  Registráciou - daním súhlasu pre zasielanie noviniek (newsletter) v spojitosti so zasielaním cieleného newslettera udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas s profiláciou - zhromažďovaním a analýzou vašich osobných údajov, ktorou sa snažíme čo najviac priblížiť tomu, čo ste požadovali a mohlo by Vás zaujímať, osloviť Vás s informáciami prispôsobenými pre Vás na základe vytvorenia personalizovaného zákazníckeho profilu pre cielený newsletter (ďalej len „personalizovaný newsletter“). Proti tomuto spracovaniu môže zákazník taktiež učiniť kedykoľvek námietku, a to prostredníctvom prekliku na odhlásenie v každom zaslanom newsletteri, tak aj na adrese dpo@unilabs.com.

  Prevádzkovateľ na základe osobných údajov, ktoré nám poskytnete počas využívania služieb alebo spoločnosť získa pri využívaní jej služieb, alebo údajov, ktoré nám na tento účel špecifikovaným v samotnom znení súhlasu poskytnete, napr. na základe dotazníka, a to hlavne nasledujúcich osobných údajov: mena, priezviska, dátumu narodenia, kontaktných údajov (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa), histórie objednávok, správania pri predchádzajúcich objednávkach, vašich záujmov a preferencií, online identifikátorov a údajoch o aktivite zákazníka na internetových stránkach spoločnosti (napr. zákazníkom povolené súbory cookie), a pod., tvorí profil zákazníka a na účely personalizovaného profilovania nastaví procesy „delenia“ zákazníkov na rôzne skupiny s podobným profilom, podľa údajov, ktoré o nich spracúva (t. j. zákazníkov profiluje).

  Vytvorenie profilu zákazníka a následné tvorenie skupín zákazníkov s podobným profilom (t.j. segmentácia zákazníkov) má predovšetkým za cieľ (i) umožniť spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. následne Vám doručovať reklamný obsah personalizovaným newslettrom tak, aby bol tento prispôsobený preferenciám konkrétneho zákazníka, s ohľadom na reálne potreby a zodpovedajúce záujmy zákazníka a (ii) vyvíjať produkty a služby, ktoré zodpovedajú preferenciám našich zákazníkov.

  V takom prípade však nepoužívame vaše údaje na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by mohli mať dopad na vašu právnu situáciu (t. j. nepoužívame algoritmy na prijímanie rozhodnutí ovplyvňujúcich vaše individuálne nároky).

  Údaje zhromaždené na účely profilovania pre personalizovaný newsletter sa budú uchovávať po dobu trvania súhlasu s registráciou pre zasielanie newslettera.

  G. Za účelom poskytovania služieb spojených s vernostným programom Live & CARE, najmä na:

  • Vašu identifikáciu pri získaní členstva v klube Live & CARE;

  • vedenie, evidenciu, správu a administráciu Vášho členského účtu v klube Live & CARE;

  • na Vašu identifikáciu za účelom poskytovania benefitov a zliav v rámci vernostného programu Live & CARE.

  Právny základ :

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na účel uvedený pod písm. G), je Váš súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý je dobrovoľný, avšak potrebný pre získanie a trvanie členstva v klube Live & CARE. Tento súhlas sa dáva poskytnutím osobných údajov a zaškrtnutím príslušného políčka dania súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb spojených s vernostným programom Live & CARE . Daný súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e- mailu na adresu info.sk@unilabs.online. Berte prosím na vedomie, že odvolaním Vášho súhlasu, bude Vaše členstvo v klube Live & CARE zrušené. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

  SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTERA A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE

  Webstránka Unilabs Online umožňuje prihlásenie na odoberanie newslettra a marketingovej komunikácie kliknutím na odkaz „Potvrdiť“. Aby sme Vám ju mohli zasielať, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu emailová adresa, meno a priezvisko. Nad rámec týchto údajov sa môžete rozhodnúť, či nám poskytnete aj telefónne číslo a adresu. Svoj súhlas vyjadríte Zakliknutím políčka.

  Po odoslaní vyplneného formulára v rozsahu povinných údajov meno, priezvisko a e-mailová adresa obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom (tzv. double opt in proces). Pokiaľ na odkaz uvedený v potvrdzujúcom e-maile kliknete v priebehu 2 dní odo dňa jeho doručenia, prihlásite sa na odber newsletteru / marketingovej komunikácie. Bez vyjadrenia súhlasu zakliknutím políčka Poskytnutia súhlasu alebo aktivácie potvrdzovacieho odkazu Vám žiaľ nemôžeme newsletter/ marketingovú komunikáciu zasielať.

  Súhlas so zasielaním newsletteru / marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti pokiaľ kliknete na odhlasovací odkaz v niektorom zo zaslaných newsletterov / marketigovej komunikácie. Následne viac od nás nebudete dostávať žiadny newsletter / marketingovú komunikáciu a osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby ako príjemcu, ktoré sme do tej doby na základe Vášho súhlasu v tejto veci spracúvali, budú okamžite zablokované a následne bez zbytočného odkladu vymazané.

  Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettera / marketingovej komunikácie a spracúvania na to potrebných osobných údajov bude zaznamenaná vaša IP adresa, meno a priezvisko, príp. telefónne číslo a adresa ako aj dátum a čas udelenia súhlasu.

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettera / marketingovej komunikácie je zaznamenávaný prostredníctvom Unilabs Online a back-end systému Venalio, ktorý je používaný aj na zasielanie newslettera / marketingovej komunikácie.

  5. Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov

  Vaše osobné údaje a osobné údaje Tretej osoby môžu byť poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim príjemcom, ktorí spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov:

  • oprávneným zamestnancom Prevádzkovateľa zodpovedajúcim najmä (nie však výlučne) za laboratórne, IT, marketingové a obchodné činnosti;

  • poskytovateľom služieb, ktorí konajú v mene Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb laboratórnej diagnostiky ako subdodávatelia (napr. dcérske spoločnosti);

  • subdodávatelia, ktorí Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (napr. poskytovatelia IT služieb a aplikácií, advokátom, audítorom a pod.),

  • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia, cloudových alebo hostingových služieb (napr. Microsoft), databázových, analytických a softwarových systémov (Blueweb, s.r.o.) a nástrojov (napr. Google, Meta), čo beriete na vedomie.

  6. Obdobie uchovávania údajov

  Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú:

  a. v prípade spracúvania osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 o d s . 1 písm. b ) Nariadenia GDPR, teda najmä Vami poskytnuté osobné údaje získané Prevádzkovateľom pri registrácii a vytvorení užívateľského konta a podkonta Tretej osoby a tiež Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré sa týkajú, nadväzujú alebo súvisia s vytvorením objednávky služieb laboratórnej diagnostiky a s uzatvorením a plnením zmluvy s Prevádzkovateľom ako Poskytovateľom na Unilabs Online, sú Prevádzkovateľom uchovávané po dobu platnosti a účinnosti zmluvy a trvania zmluvného vzťahu, a po ukončení zmluvného vzťahu do okamihu vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov plynúcich či súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom, ak je to potrebné a nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažnosti a uplatnenie si práv a plnenie povinností v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, ako aj osobitných právnych predpisov.

  b. v prípade spracúvania osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to na právnom  základe ustanovenom v čl. 6 o d s . 1 p ís m. c) Nariadenia GDPR, sa osobné údaje budú spracúvať po dobu trvania právnej povinnosti prevádzkovateľa ustanovenú v Nariadení GDPR, v Zákone o ochrane osobných údajov, v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, teda najmä Vaše osobné údaje získané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti budú na tento účel spracúvané a uchovávané Prevádzkovateľom po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

  c. v prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, a to na právnom  základe ustanovenom v čl. 6 o d s . 1 p ís m. f) Nariadenia GDPR , sa osobné údaje budú spracúvať do uplynutia doby existencie oprávneného záujmu, kým neodpadne dôvod ich spracúvania, teda napríklad v prípade uplatňovania právnych nárokov zo zmluvy Vaše osobné údaje sa budú spracúvať do uplynutia maximálnej možnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia súdneho, správneho, exekučného alebo iného konania, v ktorom si bude prevádzkovateľ uplatňovať svoje práva voči dotknutej osobe, neskončí doba uchovávania osobných údajov tejto dotknutej osoby pred skončením tohto konania;

  d. v prípade spracúvania osobných údajov na účely marketingovej komunikácie a elektronického newslettra (zasielania obchodných oznámení, reklamných ponúk a informácií o akciách a novinkách prevádzkovateľa), a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 o d s . 1 písm. a) Nariadenia GDPR , t. j. na základe samostatného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na tento účel, za predpokladu, že dotknutá osoba prevádzkovateľovi takýto súhlas udelila, sa osobné údaje budú spracúvať do dňa odvolania súhlasu udeleného dotknutou osobou alebo po dobu určenú, podľa toho, čo nastane skôr, teda osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s marketingovou komunikáciou a zasielaním elektronického newslettra sú uchovávané do odvolania Vášho súhlasu prostredníctvom použitia odkazu na odhlásenie alebo zaslaním emailu na adresu: info.sk@unilabs.online alebo písomnou formou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa, najdlhšie však do 5 rokov od dania súhlasu.

  Vami poskytnuté a Prevádzkovateľom zozbierané osobné údaje sa tak vždy uchovávajú v takom rozsahu a tak dlho, ako:

  i. stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. daňové a účtovné predpisy, predpisy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti atď.),

  ii. je potrebné a nevyhnutné na splnenie jednotlivých účelov zhromažďovania osobných údajov, pričom je zachovaný princíp minimalizácie čo znamená, že Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ neuchováva dlhšie ako je povinný a oprávnený.

  Keď sa tieto osobné údaje stanú nepotrebnými, prípadne uplynie lehota na ich uchovanie, okamžite sa odstránia z databáz a informačných systémov Prevádzkovateľa, prípadne sa zničia, ak sú v písomnej forme.

  7. Automatické spracúvanie Vašich osobných údajov

  Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov - poskytovateľov analytických služieb.

  Ak naše webové stránky používate len pre informáciu, ak sa teda nezaregistrujete, nebudete nakupovať v online obchode, nebudete využívať žiadne iné služby, pri ktorých by ste zadávali svoje osobné údaje, a pokiaľ nám svoje osobné údaje nepredáte ani iným spôsobom, môžeme popr. napriek tomu zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám automaticky odovzdá váš prehliadač. S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri Vašej návšteve našej webovej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete.

  Na našom webe alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookies, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality.

  Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Bez ohľadu na nástroje v prechádzajúcej vete, ak predpisy vyžadujú pre spracúvanie osobných údajov pri využití automatizovaných systémov Váš súhlas, vždy budeme spracúvať osobné údaje výlučne po získaní Vášho súhlasu. Ďalšie informácie k tomu týkajúce sa použitia cookies nájdete v nižšie.

  Automatizované individuálne rozhodovanie. Profilovanie

  „Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

  V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

  Cookies

  Naša webová stránka používa súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané pomocou internetového prehliadača do operačného systému na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartfónoch. Ak máme povinnosť vyžiadať si Váš súhlas s používaním súborov cookies na našich weboch, vždy budete mať možnosť rozhodnúť sa udeliť nám takýto súhlas a spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookies na webovej lokalite. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa Vám automaticky zobrazí pri návšteve webovej lokality. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením Vášho prehliadača. Niektoré konkrétne súbory cookies sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookies nemôžete zakázať. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v časti Cookies.

  NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME COOKIES

  I. Povinné cookies:

  Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webu a na využitie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. Napr. sfunkčnenie navigácie, uchovanie vašich produktov v košíku do ďalšej návštevy a pod.

  Ide o zhromažďovanie dát a informácií pomocou cookies pre:

  • Unilabs Slovensko – poskytovateľ Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin.

  • Zoznam cookies:

  o PHPSESSID - Sú to cookie typu HTML generované aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je univerzálny identifikátor používaný na údržbu premenných relácií používateľov. Spravidla ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je udržanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami. Sú spracovávané na dobu 3 mesiacov a 1 dňa.

  II. Funkčné cookies :

  Funkčné cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať webovú stránku tak, ako sa predpokladá a výrazne zlepšujú váš zážitok z prehliadania tohto webu. Slúžia napríklad na uchovanie vašich nastavení.

  Ide o zhromažďovanie dát a informácií pomocou cookies pre:

  • Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin.

  • Zoznam cookies:

  o nette-browser - Cookie typu HTTP používané tzv. Nette frameworkom pre účely monitorovania session. Sú spracovávané po dobu Vašej návštevy na stránke sk.unilabs.online.

  III. Analytické cookies :

  Prevádzkovateľ používa na sk.unilabs.online cookies tretích strán na analytické účely. Jedná sa o zhromažďovanie dát a informácií, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje používanie stránky sk.unilabs.online a vytvárajú správy o Vašej aktivite ako návštevníka stránky sk.unilabs.online, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb Prevádzkovateľa a poskytnutia ďalších služieb spojených s jej používaním. Zhromaždené dáta o návštevnosti a aktivitách na sk.unilabs.online sa vyhodnocujú v anonymnej podobe. Môžeme tak vďaka nim vylepšovať náš internetový obchod, skvalitňovať služby Prevádzkovateľa.

  Ide o zhromažďovanie dát a informácií pomocou cookies pre:

  • Google Analytics - poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.

  o Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

  o Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na Vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  • Zoznam cookies:

  o _ga – Cookie typu HTTP. Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok. Spracováva sa na dobu 2 rokov.

  o _gat_UA-38716852-1 – Cookie typu HTTP. Je to súbor cookie typu nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, ktorej sa týka. Je to variácia súboru _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s veľkým objemom prevádzky. Je spracovávaný po dobu 1 minúty.

  o _gid- Cookie typu HTTP. Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky. Cookie sa používa na dobu 1 deň.

  IV. Marketingoé cookies :

  Cookies pre marketingové účely, ktoré Prevádzkovateľ využíva, ukladajú informácie o stránkach na sk.unilabs.online, ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli. On-line reklamné sledovacie súbory cookies Vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili. Používame ich na prispôsobenie ponúk a reklám priamo pre vás.

  Ide o zhromažďovanie dát a informácií pomocou cookies pre:

  a) Meta pixel - poskytovateľom je Meta: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko Vyhlásenie Meta o ochrane údajov je zverejnené na: https://www.facebook.com/policy.php

  Zoznam cookies:

  _fbp – Cookie typu HTTP. Používa ho Meta na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Spracováva sa na dobu 3 mesiacov.

  b) Google Ads - poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na: https://www.google.com/policies/privacy/

  Zoznam cookies:

  IDE - Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick (ktorú vlastní spoločnosť Google) a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky. Spracováva sa na dobu 1 rok.

  test_cookie - Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie. Spracováva sa na dobu 15 minút.

  VISITOR_INFO1_LIVE - Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval preferencie používateľov pre videá Youtube vložené do webových stránok. Môže tiež určiť, či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube. Spracováva sa na dobu 6 mesiacov.

  YSC - Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí. Spracováva sa po dobu Vašej návštevy na stránke sk.unilabs.online.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom cookies je:

  (i.) v prípade nevyhnutných cookies je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva vždy v udržiavaní a optimalizácii našich služieb a v poskytovaní funkčných a komfortných webových stránok.

  (ii) v prípade funkčných, analytických a marketingových cookies je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR. Váš súhlas ako dotknutej osoby. Raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v nastaveniach cookies vo svojom prehliadači. Odvolaním Vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.

  Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Doba, počas ktorej sú tieto súbory uložené, môže byť rôzna. Niektoré cookies sa vymažú hneď po tom, čo zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj niekoľko dní alebo mesiacov, čo závisí od nastavenia vášho internetového prehliadača a nastavení cookies alebo na obdobie, pokiaľ cookies vy samy neodstránite. Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo za využitie súborov cookies uložených na koncovom elektronickom zariadení užívateľa tretími osobami. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou.

  Informáciu o tom, aké cookies používame, pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy presné a aktuálne informácie.

  8. Prenos osobných údajov do tretích krajín

  Z dôvodu medzinárodného pôsobenia skupiny Unilabs, ktorej súčasťou je aj Prevádzkovateľ môžu byť Vaše osobné údaje prenášané za hranice Európskej únie.

  Na prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ schválených Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov (náležitá úroveň ochrany osobných údajov), nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto krajín, napr. do Švajčiarska, kde sa nachádza centrála skupiny Unilabs.

  V prípade prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nezískali schválenie EU ako krajiny s náležitou úrovňou ochrany osobných údajov alebo do USA, sa v súlade s GDPR v maximálnej možnej miere snažíme zabezpečiť príslušnými zárukami, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EÚ a tieto údaje chránime príslušnou zmluvnou klauzulou alebo iným aplikovateľným mechanizmom schváleným EÚ (podpísanie dohody o prenose údajov na základe zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou). Ak chcete získať kópie takýchto dokumentov (zmlúv), napíšte na adresu dpo@unilabs.com.

  9. Práva dotknutých osôb

  V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

  • právo na prístup, ktoré si môžete uplatniť žiadosťou o kópiu vašich osobných údajov;

  • právo požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracúvané;

  • právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné, a právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;

  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu,

  • právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán;

  • právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, spracúvania Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;

  • právo byť informovaný o profilovaní aj jeho možných dôsledkoch a právo namietať proti personalizácii a automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

  10. Prostriedky na uplatnenie práva a právo podať sťažnosť

  Práva uvedené vyššie v bode 9) si môžete uplatniť písomne zaslaním e-mailu na adresu zodpovednej osoby: dpo@unilabs.com alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa.

  Rovnako a teda zaslaním e-mailu na adresu zodpovednej osoby: dpo@unilabs.com môžete postupovať aj v prípade, ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov porušil Nariadenie GDPR a predpisy na úseku ochrany osobných údajov a tým porušil Vaše práva. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov a to buď v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia GDPR.

  Spoločnosť týmto informuje dotknutú osobu, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (https://www.dataprotection.gov.sk).

  Vyhotovenie vydané a záväzné dňom 15. 9. 2023 v Bratislave.