FAQ


1. Môžem objednať svoju ženu/muža, brata/sestru, rodičov, priateľa/priateľku?

Zákazník nie je oprávnený vytvárať objednávky pre tretie osoby (s výnimkou osoby, ktorej je zákonným zástupcom podľa Všeobecných obchodných podmienok). Odber k laboratórnemu vyšetreniu môže podstúpiť výlučne iba osoba, na ktorú bola vystavená objednávka, preto na odbernom mieste bude zákazník podrobený kontrole identity.

2. Môžem stornovať objednávku?

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok platných od  01. 07. 2023:

  • uhradená suma za už zakúpený test /balík testov sa Vám nevracia!
  • vami vybraný a rezervovaný termín odberu je po zaslaní objednávky záväzný!

V prípade závažných prekážok môžete požiadať jedenkrát o preobjednanie, a to najneskôr tretí pracovný deň pred dňom pôvodného termínu prostredníctvom klientskeho centra na: info.sk@unilabs.online

Do konca nasledujúceho pracovného dňa od požiadania Vám v prípade dôvodnosti prekážok budú za účelom výberu ponúknuté tri náhradné termíny (spravidla najbližšie voľné podľa kapacitných možnosti zvoleného odberného miesta).

Výber náhradného termínu ste povinný vykonať do konca nasledujúceho pracovného dňa po jeho oznámení, inak náhradné termíny sú stornované a platí rezervovaný pôvodný termín.

Vami vybraný náhradný termín už nemožno zmeniť a ruší pôvodný termín.

3. Mám prísť na odber so žiadankou od lekára?

Na odbery cez sk.unilabs.online sa objednávate ako samoplatca. Jedná sa o úkon, ktorý si hradíte sami. Na takéto odbery teda žiadanku nepotrebujete.

4. Mám nárok na preplatenie odberu zo svojej zdravotnej poisťovne?

Testy objednané na sk.unilabs.online nie sú hradené zo zákonného zdravotného poistenia. Odber cez sk.unilabs.online si hradíte v plnej výške sami a po uhradení platby budete mať k dispozícií potvrdenie o zaplatení.

5. Môžem sa obrátiť na nejakú infolinku, keď mám dotaz?

Vaše dotazy môžete adresovať na info.sk@unilabs.online alebo na sociálne siete stránky sk.unilabs.online. Na vaše dotazy odpovedáme v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:30.

6. Aká je príprava pred odberom krvi?

Na odber krvi treba prísť v ranných hodinách a nalačno. Taktiež sa odporúča napiť sa pred odberom čistej vody. Podrobnejšie informácie o príprave na odber krvi nájdete na stránke jednotlivých produktov v sekcii Pokyny pred odberom. 

7. Môžem si odobrať vzorku sám?

Jediná vzorka, ktorú si môžete odobrať sami, je v súčasnosti vzorka prvého ranného moču. Pokyny na prípravu na odber moču nájdete na stránke jednotlivých produktov v sekcii Odber.


8. Čo mám robiť, keď pri odbere krvi odpadávam?

V prípade, že máte problém pri odbere krvi, informujte o tom na mieste pred odberom náš personál. Pred odberom je dôležité dodržiavať pokyny, ktoré nájdete v detaile produktu v sekcii Odber. Mali by ste dodržiavať pitný režim, vyhnúť sa stresu a pol hodinu po odbere ešte zostať v pokoji sedieť.

9. Prečo musím uviesť celé meno?

Každé testovanie sa viaže na konkrétnu osobu, ktorá sa na mieste odberu musí vedieť legitimovať. Je to nutné kvôli identifikácii objednávky a kvôli správnemu označeniu vzorky, ale taktiež kvôli povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 576/2004 Z. z. podľa § 19 ods. 2 písm. a) zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a podľa § 21 ods. 1 písm. g) toho istého zákona v znení zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.

10. Môžem si dať urobiť odber anonymne?

Na základe nižšie uvedených právnych predpisov nemôžeme na sk.unilabs.online poskytovať absolútne anonymné odbery. V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 576/2001 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) platí, že neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a podľa § 21 ods. 1 písm. g) toho istého zákona zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.

11. Od koľkých rokov môžem objednať na odber svoje deti?

Vyšetrujeme iba osoby staršie ako 10 rokov, s výnimkou testov, pri ktorých je v popise vyšetrenia uvedená veková hranica od 6 rokov.

12. Môžem na seba objednať aj odber pre blízkeho príbuzného, ako napríklad manžela, manželku, starých rodičov a pod.?

V rámci vášho účtu si môžete objednať produkty iba pre seba a svoje deti ako ich zákonný zástupca v prípade, že sú staršie ako 10 rokov, s výnimkou testov, pri ktorých je v popise vyšetrenia uvedená veková hranica od 6 rokov. Z dôvodu ochrany osobných údajov nemôže jeden účet poskytovať objednávky pre viac dospelých osôb.

13. Môžem sa objednať na odber cez sk.unilabs.online bez založenia účtu?

Podmienkou objednávky prostredníctvom sk.unilabs.online je registrácia. Je to nielen kvôli správnej identifikácii vašej objednávky pri samotnom odbere, ale taktiež z dôvodu, že nie je možné vykonávať analýzu vzoriek pre anonymné osoby.

Váš účet na stránke sk.unilabs.online máte chránený vlastným heslom a možnosťou nastavenia údajov, kam vám po analýze vzoriek pošleme výsledky v PDF verzii.  Unilabs Slovensko s. r. o., ako prevádzkovateľ sk.unilabs.online a poskytovateľ služieb na tejto stránke, bude k všetkým vašim údajom pristupovať diskrétne s dodržaním pravidiel GDPR s možnosťou kedykoľvek účet zrušiť.

14. Čo v prípade, že sa nedostavím na odber načas?

Pri omeškaní Zákazníka a/alebo Tretej osoby, a teda pri príchode Zákazníka a/alebo Tretej osoby na Odberné miesto v čase prekračujúcom tolerovanú hranicu podľa platných VOP (článok V, bod č.3) nie je Poskytovateľ povinný z dôvodu omeškania na strane Zákazníka a/alebo Tretej osoby vykonať odber vzorky Zákazníkovi a/alebo Tretej osobe a môže ho odmietnuť, pričom oprávnenie Poskytovateľa vykonať odber vzorky najneskôr do konca Prevádzkovej doby vybraného Odberného miesta uvedenej na sk.unilabs.online v danom kalendárnom dni Rezervácie odberu alebo Zmenenej rezervácie odberu, ak mu to prevádzkový čas, kapacitné možností v danom pracovnom dni a iné objektívne okolnosti umožnia, tým nie je dotknuté.

15. Čo v prípade, keď sa nedostavím na odber vôbec?

Termín odberu je presne stanovený a záväzný. V prípade, ak odber Vzorky nebude Poskytovateľom vykonaný z dôvodu omeškania Zákazníka a/alebo Tretej osoby podľa bodu 3  článku V vo VOP, nárok Poskytovateľa na úhradu Ceny laboratórneho testu /Balíka testov spolu s príslušným Manipulačným poplatkom tým nie je dotknutý a Zákazníkom uhradená Cena laboratórneho testu /Balíka testov spolu s príslušným Manipulačným poplatkom nebude Zákazníkovi vrátená, ale v celom rozsahu prepadne v prospech Poskytovateľa a má sa za to, že v prípade nevykonania Odberu vzorky márnym uplynutím stanoveného termínu Rezervácie odberu alebo termínu Zmenenej rezervácie odberu plnenie Poskytovateľa - vykonanie Laboratórneho testu/Balíka testov podľa Zmluvy sa považuje za riadne, v plnej výške a v plnom rozsahu poskytnuté Zákazníkovi.

16. Môžem zmeniť termín odberu, napr. kvôli chorobe?

Termín odberu nie je možné ľubovoľne meniť a posúvať. 

V prípade závažných prekážok môžete požiadať jedenkrát o preobjednanie, a to najneskôr tretí pracovný deň pred dňom pôvodného termínu prostredníctvom klientskeho centra na: info.sk@unilabs.online

Do konca nasledujúceho pracovného dňa od požiadania Vám v prípade dôvodnosti prekážok budú za účelom výberu ponúknuté tri náhradné termíny (spravidla najbližšie voľné podľa kapacitných možnosti zvoleného odberného miesta).

Výber náhradného termínu ste povinný vykonať do konca nasledujúceho pracovného dňa po jeho oznámení, inak náhradné termíny sú stornované a platí rezervovaný pôvodný termín.

Vami vybraný náhradný termín už nemožno zmeniť a ruší pôvodný termín.

Po prepadnutí vášho rezervovaného termínu môžete prísť ešte v ten deň, ale iba v čase odberov na ktorékoľvek odberné miesto. Už vám ale nevieme garantovať, že bude odber zrealizovaný bez čakania, strácate totiž nárok na rezervovanie termínu.

17. Ako môžem zaplatiť za odber?

V súčasnosti je možnosť zaplatiť za produkty sk.unilabs.online iba platobnou kartou alebo platobnými tlačidlami vybraných bánk počas objednávacieho procesu.

18. V akej forme dostanem výsledky z sk.unilabs.online?

Výsledky vám budú zaslané na váš súkromný účet na sk.unilabs.online v PDF verzii hneď po ich získaní. O dostupnosti výsledku budete informovaný e-mailom aj prostredníctvom SMS.

19. Kedy sa dozviem výsledky laboratórnych testov?

O tom, že vo vašom účte máte k dispozícii výsledky, vás budeme bezprostredne po ich nahratí informovať na váš e-mail a prípadne aj formou SMS, ak máte vo svojom účte uvedené číslo na mobilný telefón .

20. Ako vyzerajú výsledky?

Výsledky dostanete vo forme PDF na svoj účet v sk.unilabs.online. Výsledky označujú namerané hodnoty parametrov z vašej odobratej vzorky, ktoré ste si objednali. Hodnoty znamienkom +/- mimo referenčné rámce, t. j. mimo hodnoty, ktoré sú považované za normálne u zdravého človeka.

21. Kto mi vysvetlí výsledky, keď im nerozumiem?

Výsledky sú namerané hodnoty parametrov, ktoré ste si dali vyšetriť na základe objednávky. Pri výsledkoch sa uvádzajú aj referenčné rámce, pričom vaše hodnoty, ktoré budú mimo referenčných rámcov, budú označené znamienkom +/-. Podľa názvu testu v objednávke nájdete, o aké konkrétne parametre ide. K detailnému opisu konkrétneho testu sa dostanete aj skopírovaním názvu testu z výsledkov do riadku vyhľadávania v hornej časti sk.unilabs.online, ktoré je označené lupou.

V ďalšom kroku vám odporúčame konzultovať výsledky cez službu Diagnose.me so všeobecným lekárom, prípadne špecialistom v danom odbore, alebo s osobným trénerom, výživovým špecialistom, diétnou sestrou či s iným zdravotníckym odborníkom.

Výsledky neslúžia ako náhrada za komplexné klinické vyšetrenie u špecialistu, ktorého cieľom je určiť vašu diagnózu.

22. Ako mám postupovať v prípade, keď potrebujem iný laboratórny test ako máte v ponúkaných balíkoch?

V prípade, že vás zaujala možnosť využiť samoplatcovské testovanie zo vzorky krvi, moču alebo výteru, ale máte záujem o iný druh testu, ako je v ponuke sk.unilabs.online, môžete nám zanechať odkaz cez formulár v spodnej časti stránky sk.unilabs.online.

23. Môžem po absolvovaní odberu podať reklamáciu?

V prípade, že chcete po odbere a obdržaní výsledkov testovanie reklamovať, prosím, postupujte podľa krokov uvedených v Obchodných podmienkach v sekcii Reklamácia.

24. Môžem zaplatiť kartou alebo prevodom na účet?

V aktuálnej verzii sk.unilabs.online je možné uhradiť objednávku testov platobnou kartou alebo platobným tlačidlom vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Inú formu hotovostnej alebo bezhotovostnej úhrady nie je možné využiť.

25. Môžem zaplatiť priamo na mieste odberu?

V súčasnosti nie je možné využívať hotovostnú platbu za produkty objednané cez sk.unilabs.online, iba online platbu kartou a bankovými tlačidlami vybraných bánk.

26. Je nejaký limit, koľko testov si môžem dať urobiť naraz?

Záleží od vás, o koľko testov máte záujem. Z jednej skúmavky sa štandardne dá vyhodnotiť viac ukazovateľov a v bežnej praxi býva maximálny počet odobratých skúmaviek na jeden odber päť skúmaviek. Takéto množstvo krvi je postačujúce na široký záber vyšetrení.

27. Ako často môžem absolvovať odber?

V prípade, že si pravidelne sledujete nejaký parameter, odporúčame dodržať minimálny interval medzi odbermi tri mesiace. V ostatných prípadoch môžete prísť na odber podľa vlastného uváženia.

28. Prečo sú niektoré ceny s DPH?

Laboratórne testy, ktoré sú vykonávané s cieľom liečby alebo prevencie, sú podľa zákona oslobodené od DPH. Na testy, ktoré nespadajú do tejto kategórie, musí byť aplikovaná 20 % DPH. V sk.unilabs.online sú testy s DPH označené hviezdičkou pri cene. K takýmto testom patrí napr. stanovenie krvnej skupiny alebo testovanie na dôkaz užívania drog.

29. Kto mi poradí, aké testovanie si mám objednať, ak nechcem vami ponúkané balíčky?

Odporúčame vám využiť služby spoločnosti Diagnose.me, kde vám lekár – špecialista poradí na základe vami opísaných problémov, aké testovania by ste si mali dať urobiť. Ak je problém všeobecný, využite lekára so špecializáciou na všeobecné lekárstvo alebo so špecializáciou na vnútorné lekárstvo (internista). Následne po zrealizovaní vyšetrení sa opätovne môžete obrátiť na daného lekára s cieľom vyhodnotenia výsledkov laboratórnych testov. Obe tieto služby sú spoplatnené mimo platby za laboratórne testy, tzn. mimo sk.unilabs.online.

30. Vie mi niekto porovnať a teda aj vyhodnotiť dynamiku výsledkov laboratórnych testov – parametrov v čase?

Áno, ak sa obrátite na spoločnosť Diagnose.me a ich lekárov – špecialistov, ktorí vám vedia porovnať dynamiku výsledkov laboratórnych testov. Tu je však obmedzenie, že porovnávajú len výsledky testov realizovaných prostredníctvom nášho  sk.unilabs.online a výsledky nesmú byť staršie ako 1 rok.

31. V prípade, že mám výsledky jednotlivých parametrov laboratórnych testov znepokojujúce, na koho sa mám obrátiť s potrebou riešenia môjho stavu – diagnostiky a liečby?

Patologické hodnoty jednotlivých parametrov laboratórnych testov musíte riešiť výhradne so svojím ošetrujúcim lekárom. Prevádzkovateľ sk.unilabs.online nesprostredkúva žiadne následné diagnostické a terapeutické riešenia.

32. Mám pred odberom krvi alebo iného biologického materiálu o niečom informovať personál na odberovom mieste?

Určite áno. Povinnosťou, vyplývajúcou z našich zákonov, je informovať o prenosných a infekčných ochoreniach o ktorých už viete, aby ste neprenášali infekciu (hepatitída B, C, pozit. HIV, syfilis), ale je vhodné vopred  informovať aj, ak máte cukrovku, vysoký, prípadne nízky tlak krvi a trpíte závratmi.

Pred každým odberom sa treba oboznámiť s obsahom Informovaného súhlasu, ktorý si doma vytlačíte a prinesiete vyplnený a v prípade otázok ho prekonzultujete s naším zdravotníckym pracovníkom na odberovom mieste.  Po zodpovedaní otázok dokument na základe vlastnej vôle podpíšete a následne podpísaný Informovaný súhlas odovzdáte personálu na zadokumentovanie.

33. Čo ak nebude možné urobiť všetky testy?

V prípade, ak aj napriek odberu nebude možné realizovať objednané testy, vás bude kontaktovať náš pracovník a dohodne s vami opakovaný odber, alebo vrátenie peňazí.

34. Môžem kombinovať testy v balíkoch s inými ponúkanými testami?

Áno, k balíkom si môžete doobjednať aj iné testy ponúkané jednotlivo v ponuke sk.unilabs.online.

35. Ak si dám urobiť viac balíkov, môžem ich konzultovať v rámci jednej konzultácie cez diagnose.me?

Nie, konzultácia sa vzťahuje vždy na jeden balík.

36. Čo zahŕňa manipulačný poplatok?

Manipulačný poplatok v sebe zahŕňa náklady na materiál súvisiaci s odberom (skúmavku, dezinfekciu, ihlu, vatu, leukoplast), personálne a technické zabezpečenie procesu odberu.

Manipulačný poplatok pre štandardné testy je vo výške 5 € a viaže sa na celkovú objednávku, nie je závislý od počtu osôb zahrnutých v objednávke. Od manipulačného poplatku sú oslobodené objednávky v sume 50 € a viac. Pri odbere na vybraných odberových miestach môže byť manipulačný poplatok vyšší. V prípade odberu výjazdovým odberovým personálom u vás doma sa k manipulačnému poplatku pripočíta cena za dopravu.

37. Prečo niekedy dostanem upozornenie o nerealizovanej platbe, hoci platba bola riadne vykonaná? Ako mám postupovať v takom prípade?

Platby sú realizované prostredníctvom platobného portálu tretej strany. Systém sk.unilabs.online zasiela požiadavku na platbu tretej strane a po jej vykonaní očakáva potvrdenie platby zo strany partnerského platobného agregátora. Toto potvrdenie prebieha cez internetový prehliadač klienta v počítači, smartphone, či inom obdobnom zariadení, pričom na obrazovke sa zobrazí upozornenie, že klient nemá vypínať prehliadač a mal by počkať niekoľko sekúnd, kým prebehne potvrdenie platby. Ak sa to nestane, systém sk.unilabs.online nemá informáciu o realizovanej platbe.

Ak teda aj napriek úspešne realizovanej platbe klient dostane výzvu k platbe, môže sa obrátiť na kontakt zákazníckej podpory (v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:30), kde naši pracovníci overia podľa čísla objednávky, či platbu evidujeme. V prípade zistených nezrovnalostí bude nutné kontaktovať banku (respektíve kartovú spoločnosť) zo strany klienta.

38. Kde nájdem Všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli platné do 30. 06. 2023

Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré platili s účinnosťou do 30.06.2023, môžete otvoriť kliknutím na náš link tu.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré platili s účinnosťou do 30.11.2021 môžete otvoriť kliknutím na náš link tu.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré platili s účinnosťou do 30.9.2021 môžete otvoriť kliknutím na náš link tu.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré platili s účinnosťou do 30.5.2021 môžete otvoriť kliknutím na náš link tu.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré platili s účinnosťou do 30.9.2020 môžete otvoriť klinutím na náš link tu.

39. Ako si môžem vymazať účet?

Ak chcete vymazať svoje konto, kontaktujte nás emailom na info.sk@unilabs.online alebo účet môžete vymazať sami kliknutím na tlačidlo „Odstrániť účet“, ktoré nájdete vo vašom profile v záložke Osobné údaje.